АДМИНИСТРАЦИЈА

ЛИСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И АНГАЖИРАНИ ЛИЦА
ВО ОПШТИНА КОНЧЕ ПО ОДДЕЛЕНИЈА

1.Одделение за правни и општи работи

Одделението за правни и општи работи и јавни дејности ги врши следните работи:

 • изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот;
 • дава мислење на актите од аспект на нивната законитост, ги следи прописите и нивните измени и дополнувања;
 • ги спроведува јавните набавки во општината;
 • архивско работење и административно технички работи;
 • врши стручни и организациски работи за функционирање на Советот и на неговите тела, како и на Градоначалникот;
 • дава правна помош по одредени работи за општината;
 • ги информира корисниците на услугите за полесно остврување на нивните права;
 • работи од канцелариското работење кое опфаќа прием, отварање, евиденција и испраќање на актите на органите на општинта;
 • дактилографски работи;
 • секретарски работи за Градоначалникот;
 • работи за возниот парк и други технички работи (одржување на хигиена и достава на пошта);
 • врши информатичко технички работи;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

Во ова одделение се вработени следниве административни службеници:

1.Тинка Ангелова-Раководител на Одделение за правни и општи работи.

2.Ванчо Стојанов,-кафекувар , хигиеничар.

Ангажирани лица со договор за работни задачи во рамките на оваа одделение:

3.Ивана Јованова-Соработник за правни работи

4.Игор Илиев-соработник за правни работи во  претшколска установа.

5.Јагода Стојанова –хигиеничар

2.Одделение за финансиски прашања

Одделението за финансиски прашања ги врши следните работи:

 • подготвување на буџетот и завршната сметка на буџетот;
 • подготвување на финансиски план за извршување на буџетот (квартален и годишен);
 • подготвување на квартални извештаи за извршување на буџетот;
 • следење на остварувањето на приходите и извршување на расходите;
 • сметководствено евидентирање на извршувањето на буџетот;
 • благајничко работење;
 • води евиденција за имотот на општината
 • работи на материјално-финансиските работи;
 • работи на администрирање на даноците и комуналните такси;
 • други работи доверени од Советот и Градончалникот.

Во ова одделение се вработени следниве административни службеници:

 1. Ленче Крстева -соработник за Сметководство, Буџет и финансиски работи

Ангажирани лица со договор  за работни задачи во рамките на оваа одделение:

1.Спасија Митева – Референт за администрирање со  локални даноци и такси

3.Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој

Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој ги врши следните работи:

 • изработува и реализира програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општината;
 • изработува и реализира програма за изградба, одржување и заштита на локалните патишта и улици;
 • изработува и реализира програма за јавното осветлување на подрачјето на општината;
 • ги следи состојбите и организира изградба, реконструкција и оддржување на јавното зеленило, фонтаните, дрворедите и друга комунална опрема поставена на улиците и на другите јавни површини;
 • врши други работи доверени од Советот и Градоначалникот.

Во ова одделение се вработени следниве административни службеници:

 1. Зоран Горгиев– Раководител на Одделението
 2. Дончо Тушев– Самостоен референт за комунални работи и управување со кризи;

Ангажирани лица со договор за работни задачи во рамките на оваа одделение:

1.Емилија Гичева– сорабоник за урбанизам комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој.

2.Маре Трајкова-Николова– соработник за инспекција за животна средина и комунални работи

4.Одделение за инспекциски надзор

Одделението за инспекциски надзор ги врши следните работи:

 • врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните работи;
 • врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на патниот сообраќај;
 • врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на заштитата на животната средина;
 • врши инспекциски надзор и контрола на спроведувањето на законските прописи од областа на градежништвото и урбанистичкото планирање;
 • врши инспекциски работи и контрола во образованието и спортот;
 • врши инспекциски работи  и контрола во остварувањето на општинските даноци и такси и друг надзор од надлежност на општината;
 • врши и други работи доверени од Советот и Градоначалникот.

Во ова одделение се вработени следниве административни службеници:

1.Благој Јованов –Раководител на Одделение за инспекција

2.Ацо Митев-Помлад инспектор за животна средина.