ИЗВЕШТАИ, ЗАПИСНИЦИ И РЕВИЗИИ

Извештаи за реализација на програми:


Записници:

– Записник од анкетен прашалник за формирање на Буџетот на Општина Конче за 2023 година

– Записник од анкетен прашалник за формирање на Буџетот на Општина Конче за 2022 година

– Записник од анкетен прашалник за формирање на Буџетот на Општина Конче за 2021 година


Ревизии и ревизорски извештаи:

– ИТ ревизија 2021 година (Квалитетот на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите ВЕБ портали) – Општина Конче ,

– ЛИНК до Државен завод за ревизија (ИТ ревизија 2021)

– РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ – Резиме на резултатите (2014)

– РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ – Цели на Ревизијата (2014)

– РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ – Ревизорски наоди (2014)