КОНТАКТИ

ОПШТИНА КОНЧЕ
с.Конче бб 2424 КОНЧЕ
opstina.konce@t.mk
тел/факс 032 630 325

Градоначалник
Благој Илиев
gradonacalnik.konce@gmail.com
тел/факс 032 630 325

Секретар
општината нема назанчено лице на оваа функција

Претседател на Совет
Исмаил Куртов

opstina.konce@t.mk
тел:071 560 099

Раководител на Одделение за  општи и правни работи и јавни дејности,
Тинка Ангелова
tinkangelova@yahoo.com  тел:032 630 325

Раководител на Одделение за урбанизам,комунални дејности, заштита на животна средина и локален економски развој
Зоран Горѓиев
gorgievz@yahoo.com тел. 032 630 325

Раководител на Одделение за инспекциски надзор
Благој Јованов
blagoj965@yahoo.com тел:032 630 325

Советник за Буџет и финансиски прашања
Ленче Крстева
kostadinovalence@hotmail.com тел. 032 630 325

Овластен инспектор за животна средина
Ацо Митев
aco.mitev@hotmail.com tel 032 630 325

Лице назначени за работа со странки со одреден вид на потреби 

Метин Куртов – Соработник за односи со јавноста и менаџирање на проекти
kurtov.metin@yahoo.com тел.  071 631 140

Златко Јанкулов- соработник за општинско корисна работа и социјална заштита
zjankulov@yahoo.com тел. 077 990 101;

Офицер за заштита на лични податоци

 Ивана Јованова – соработник за правни работи

ivana.ilova11@gmail.com  тел. 075 496 016