Општина Конче

Map of Konče Municipality.svg

Конче денес е типично рурална општина сместена во централно-источниот дел од Р.Македонија опкружена со Конечка планина и Смрдешник, односно општините Штип, Неготино, Демир Капија, Валандово, Струмица, Василево и Радовиш.

Општина Конче се наоѓа во Југоисточниот дел на Р.Македонија на 150 км оддалеченост од Скопје десно од патот Радовиш-Струмица.

ЕКОНОМИЈА

Општините Радовиш и Конче, заеднички во Стратегијата за Локален економски развој и во Профилот ги даваат основните насоки за одржлив економски развој со единствена цел – подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните во сите сфери на општественото живеење.

Промената на социјалните и економските услови, заокружувањето на пазарната економија, како и процесот на децентрализација придонесоа локалната власт во општините Радовиш и Конче да започнат да ги истражуваат своите капацитети и можности за подобрување на локалниот и микрорегионалниот економски развој, притоа создавајки синтеза на урбаниот и руралниот сегмент.

Од таа причина општина Радовиш и општина Конче потпишаа Меморандум во кој ги определија насоките на заедничкото функционирање во подрачјето на локалниот економски развој кој во иднина ќе функционира на ниво на микрорегион. Како финален производ на желбата за заедничка соработка општините Радовиш и Конче ја основаа заедничката Канцеларија за локален економски развој која ќе работи заедно со партнери од јавниот, приватниот и невладиниот сектор, со цел создавање на подобри услови за одржлив економски развој и креирање на нови работни места. Создавајки јасна визија и определувајки јасни цели пред себе, ќе се стремат кон креирање на издржна стратегија за подршка на локалниот приватен бизнис-мали и средни претпријатија и граѓански сектор со цел генерирање на одржлива благосостојба на микрорегионот.

Преку овој процес на создавање на профил и стратегија на микрорегионот Радовиш–Конче, се создава дух на одржлива претприемачка култура, лојална конкуренција и добри деловни услови за развој, базиран на сопствени ресурси (човечки, институционални и природни) и нивни потенцијали, преку одржливост на целокупната стопанска состојба на микрорегионот. При тоа имајќи ги во предвид процесите на евроинтеграција, регионален и рурален развој.

Некогашниот средновековен епископски центар Конче денес е типично рурална општина каде земјоделството, сточарството, водостопанството и шумарството беа и ќе бидат директно вклучени во развојот на општина Конче со посебен акцент на производството на високо квалитетен тутун од типот *Јака* од околу 1.000.000 килограми од производителите на нашата општина кое претставува 5% од вкупното производство на тутун во Р. Македонија за кое се заинтересирани повеќе домашни и странски компании за откуп на тутун. Во населените места во општината има регистрирано само мали трговски објекти (продавници), за линиски локален патен превоз и мал стопански капацитет за откуп и преработка на млеко.

Покрај тутунот, општината Конче како редок природен ареал со 100% еколошки чиста животна средина со големи ресурси и потенцијали за производство на здрава храна располага и со огромно шумско и водно богатство. За развој на дрвната индустрија, како и за пчеларството, и особено ловниот и риболовниот туризам, имајќи ги предвид езерата Мантово, Конче 1 и Конче 2 и богатството на дивеч во Конечка планина како едно од најбогатите ловишта во Р.Македонија.
Манастирскиот комплекс Св. Стефан изграден во 1366г. во с.Конче нуди и извонредни можности за развој и на црковно-културниот туризам, особено и со претстојната изградба на новите конаци.
Општина Конче, покрај тоа е една чиста и еколошки здрава средина, располага и со огромни резерви на мермер, глина и бакарна руда со застапеност и на повеќе благородни метали, глина и бакарна руда со застапеност и на повеќе благородни метали што претставува и еден иден потенцијал на рударството, односно можен старт за еден нов профил и индустриски развој на општината.

Позначајни можности за инвестирање во Конче се:
– оранжериско производство и одгледување на јужни култури
– производство на еколошки здрава храна
– развој на алтернативен туризам: рурален, културен, археолошки, спортски, ловен и риболовен и еко туризам
– изградба на мали хидроцентрали и акумулации
– искористување на соларна енергија
– изградба на преработувачки капацитети за земјоделски производи
– градење и проширување на нови капацитети за искористување на рудното богатство
– развој на мали и средни капацитети за финални производи

ДЕМОГРАФИЈА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Во Општина Конче припаѓаат 11 населени места од кои 6 се активни, 3 се со многу мал број на жители , додека во 2 воопшто нема население. Вкупен број на жители во општината изнесува 3,690. Населението се занимава со земјоделие и поседува голем број на земјоделска механизација , што може да се примети ако ја обиколиш општината.

ИНФРАСТРУКТУРА

Во општина Конче локалната патна мрежа е во многу добра состојба додека за улиците во населените места тоа неможе да се каже.

Во н.м. Дедино само улицата која е и локален пат за поврзување со друго н.м. е асфалтирана додека улиците низ н.м. се земјани , трасирани, на некои делници има поставено тампон но ниту една не е асфалтирана. Ако се земе во обзир дека населението се занимава со замјделие и поседува голем број на земјоделска механизација, коли, комбиња и камиони за транспорт тогаш видлива е потребата за изградба на улици во н.м. за нивно полесно и побезбедно движење.
Улицата која е предложено да се изгради е трасирана, земјана, недоволно израмнета улица со должина 210 метри и е со ширина од 3,5 м.

Во н.м. Габревци само улицата која е и локален пат за поврзување со друго н.м. е асфалтирана додека улиците низ н.м. се земјани , трасирани, на некои делници има поставено тампон но ниту една не е асфалтирана. Ако се земе во обзир дека населението се занимава со замјделие и поседува голем број на земјоделска механизација, коли, комбиња и камиони за транспорт тогаш видлива е потребата за изградба на улици во н.м. за нивно полесно и побезбедно движење.
Улицата која е предложено да се изгради е трасирана, земјана, недоволно израмнета улица со должина 216 метри и е со ширина од 4,5 м. На еден дел е тампонирана но недоволно.

Во н.м. Липовиќ само улицата која е и локален пат за поврзување со друго н.м. е асфалтирана додека улиците низ н.м. се земјани , трасирани, на некои делници има поставено тампон но ниту една не е асфалтирана. Ако се земе во обзир дека населението се занимава со замјделие и поседува голем број на земјоделска механизација, коли, комбиња и камиони за транспорт тогаш видлива е потребата за изградба на улици во н.м. за нивно полесно и побезбедно движење.
Улицата која е предложено да се изгради е трасирана, земјана, недоволно израмнета улица со должина 144 метри и е со ширина од 3,5 м.

Во н.м. Лубница само улицата која е и локален пат за поврзување со друго н.м. е асфалтирана додека улиците низ н.м. се земјани , трасирани, на некои делници има поставено тампон но ниту една не е асфалтирана. Ако се земе во обзир дека населението се занимава со замјделие и поседува голем број на земјоделска механизација, коли, комбиња и камиони за транспорт тогаш видлива е потребата за изградба на улици во н.м. за нивно полесно и побезбедно движење.
Улицата која е предложено да се изгради е трасирана, земјана, недоволно израмнета улица со должина 180 метри и е со ширина од 4,5 м.

КОНЧЕ БЕСКРАЈНО УБАВО