Тековни и планирани проекти

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ ОПШТИНА КОНЧЕ

ПРОЕКТИ НА ОПШТИНАТА КОИ СЕ ВО ФАЗА НА РЕАЛИЗАЦИЈА

1.Проект: Подобрување на водоснабдувањето во с.Габревци со изградба на бунар бушотина за дополнување на потребни количини на изворска вода за пиење.

2.Проект: Асфалтирање на три улици во с.Горни Липовиќ

3.Проект:Изградба на регулација на речно корито во с.Дедино во рамките на Прекуграничен проект со Р.Бугарија.

4.Проект:Изградба на дел од асфалтен пат од Лубница до с.Скоруша до место Радешка река.

5.Проект:Изградба на  улици во с.Конче

6.Проект: Доградба на крак на канализациона мрежа во Дедино.

 

ПЛАНИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА ДО КРАЈОТ НА 2021 ГОДИНА.

1.Проект: Реконструкција на довододни цевководи и резервоар во с.Ракитец.

2.Проект:Реконструкција и изградба на нова главна улица со одвод за атмосверска вода во с.Ракитец

3.Проект:Доградба на канализација во с.Горни Липовиќ.

4.Проект: Реконструкција на локален пат Долни Липовик Горни Липовиќ во рамките на програмта за поврзување на локлани патишта.

5.Проект:Изградба на Мост на Дединска река на локален пат раскрсница Лакавица за с.Гаревци и езеро Мантово.

6.Проект:Изградба на нов крак на канализациона мрежа за фекални отпадни води во Конче.

7.Проект: Преадаптација на простор во културен дом Ракитец во Дневен центар за стари лица и опремување со потребен инвентар.

8.Проект: Уредување на училишно спортско игралиште и оградување со нова соодветна спортска ограда во с.Ракитец.

9.Проект Опремување со лична професионална противпожарна опрема на ангажирани доброволни пожарникари во ДПД ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Конче.

10.Проект:Изградба на нова училишна зграда за одделенска настава во Конче