Тековни и планирани проекти

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ ОПШТИНА КОНЧЕ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОПШТИНАТА

1.Проект: Реконструкција на довод со каптажа на систем за водоснабдување за с.Ракитец;

2.Проект: Реконструкција на потисен цевковот од пумпна станица до резервоар за с.Габревци;

3.Проект: Доградба на систем за фекална канализација за с.Конче;

4.Проект: Реконструкција на дел од фекална канализација за с.Долни Липовиќ;

5.Проект: Реконструкција на локален пат с.Долни Липовиќ – с.Горни Липовиќ во должина од 3,6 км.;

6.Проект: Изградба на улици 5,6 и 16 во с.Габревци во должина од 350м.;

 

ПРОЕКТИ НА ОПШТИНАТА КОИ СЕ ВО ФАЗА НА РЕАЛИЗАЦИЈА

1.Проект:

 

ПЛАНИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА ДО КРАЈОТ НА 2022 ГОДИНА.

1.Проект: