ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА КОНЧЕ

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ 2022 год.

Завршна сметка на буџетот за 2022

Завршна сметка на подставка на буџетот за 2022

1 Буџет на општина

2 Орган на општина

3 Наменска сметка за дотации

4 Креирање на можности за работа за сите -IV

5 Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани

6 Промовирање на алтернативен туризам

7 Наменска сметка за солидарност

8 Биро за регионален развој

9 Буџетски форум на заедницата

10 Инсталација на ЛЕД во населените места во општина Конче и соларни светилки за улично и парковско осветлување

11 Кредит кај Македонска банка за поддршка и развој

12 Набавка на возило – Камион МСИП

13 Подобрување на пристапност и атрактивност на Сончева езерска населба Мантово

14 Агенција за вработување

15 Јавно претпријатие за државни патишта

16 Финансиска поддршка на ЕЛС

17 Општинска изборна комисија


ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ 2021 год.

Завршна сметка на буџетот за 2021

Завршна сметка на подставка на буџетот за 2021

БУЏЕТ НА ОПШТИНА 2021
ОРГАН НА ОПШТИНА 2021
НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА ДОТАЦИИ
КРЕИРАЊЕ НА МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИТЕ- IV
НАБАВКА НА ВОЗИЛО -КАМИОН-МСИП
НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ
ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИСТРАПНОСТ И АТРАКТИВНОСТ НА СОНЧЕВА ЕЗЕРСКА НАСЕЛБА МАНТОВО
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БУЏЕТСКИ ФОРУМ НА ЗАЕДНИЦА
ИНСТАЛАЦИЈА НА ЛЕД СВЕТИЛКИ
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНКС БАНКА ЗА ПОДДРШКА И РАЗВОЈ
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕЛС

 

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ 2020 год.

Општина Конче – БУЏЕТ НА ОПШТИНА 2020

Општина Конче – Буџетски форум на заедница

Општина Конче-НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА ДОТАЦИИ

Општина Конче – АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Општина Конче – Наменска сметка за солидарност

Општина Конче – Општинска изборна комисија

Општина Конче – Јавно претпријатие за државни патишта

Општина Конче – Биро за регионален развој

Општина Конче – Финансиска поддршка на ЕЛС

Општина Конче – Кредит кај Македонска банка за поддршка и развој

Општина Конче-ОРГАН НА ОПШТИНАТА

Општина Конче – Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани

Општина Конче – Подобрување на пристапност и атрактивност на Сончева езерска населба Мантово

Општина Конче – Креирање на можности за работа за сите – IV

Општина Конче – Инсталација на ЛЕД светилки во населените места во општина Конче и соларни светилки за улично и парковско осветлување

 

Завршна сметка на општина Конче за 2019 година

1 завршна сметка за Буџет

2 Завршна сметка Орган

3. Завршна сметка Наменска сметка за дотации

4 Завршна сметка – Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани

5 Завршна сметка -Акенција за вработување

6 Завршна сметка -Креирање на можности за работа за сите -IV

Завршна сметка -Биро за регионален развој

завршна сметка -Буџетски форум на заедниците

Завршна сметка -Кредит кај Македонска банка

Завршна сметка на Јавно претпријатие за државни патишта

Завршна сметка Наменска сметка за солодарност

Завршна сметка Општинска изборна комисија

Завршна сметка Подобрување на пристапнос и атрактивност на Сончева езерска населба Мантово

завршна сметка -Финансиска помош на ЕЛС

 

Завршна сметка на Општина Конче 2018

 

Завршна сметка на Општина Конче 2017

 

Завршна сметка на Општина Конче 2016