Месец: м.г

КОНТАКТ

ОПШТИНА КОНЧЕ
с.Конче бб 2424 КОНЧЕ
opstina.konce@t.mk
тел/факс 032 630 325

Градоначалник
Златко Ристов
konce.gradonacalnik@gmail.com
тел/факс 032 630 325

Секретар
општината нема назанчено лице на оваа функција

Претседател на Совет
Александра Ристова

opstina.konce@t.mk
тел:

Раководител на Одделение за  општи и правни работи и јавни дејности,
Тинка Ангелова
tinkangelova@yahoo.com  тел:032 630 325

Раководител на Одделение за урбанизам,комунални дејности, заштита на животна средина и локален економски развој
Зоран Горѓиев
gorgievz@yahoo.com тел. 032 630 325

Раководител на Одделение за инспекциски надзор
Благој Јованов
blagoj965@yahoo.com тел:032 630 325

Советник за Буџет и финансиски прашања
Ленче Крстева
kostadinovalence@hotmail.com тел. 032 630 325

Овластен инспектор за животна средина
Ацо Митев
aco.mitev@hotmail.com tel 032 630 325

Лице назначени за работа со странки со одреден вид на социјални потреби 

///- соработник за општинско корисна работа и социјална заштита
///@yahoo.com тел. ///;

Офицер за посредување за слободен пристап до информации од Јавен карактер на општина Конче 

Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150

Офицер за заштита на лични податоци

 Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150

Офицер за постапување по преставки и предлози

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

како овластено лице кое ќе постапува по претставките и предлозите во рамките на општината.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150

Офицер за постапување по предмети за Државна комисија за спречување на корупција

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

како овластено лице кое ќе постапува за пополнување на образци и  достава до ДКСК за избрани односно именувани лица

во општина Конче.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150