ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН