Категорија: КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Партерно уредување на локации во Конче со донација на општина Бујуккариштиран

Соработката со неодамна збратимената општина Бујуккариштиран од Р.Турција продолжува, по донацијата од околу 200 столови за културниот дом на о.Конче овој пат општина Бујуккариштиран заедно со Здружението за култура и образование „Академија на Румели“ донираше бекатонски плочки во количина од околу 600м2. Со донацијата од бекатонските плочки се планирани уредување на две локации како паркинг просторот од 300 м2 пред манастирот св.Стефан -Конче и партерно уредување од 300 м2 на „чешмата кај Чинарот “ во с.Конче. Трошоците за изведување на овие проекти ќе ги покрива општина Конче кои ќе бидат предвидени во буџетот во 2021 година, завршување на овој проект се очекува да биде околу крајот на Април.

Програми и завршни сметки на ЈКП „ЛАКАВИЦА“

Програма на ЈП Лакавица 2017

Завршна сметка за 2017

Програма на ЈП Лакавица 2018

Завршна сметка за 2018

Програма на ЈП Лакавица за 2019

Завршна сметка на ЈП Лакавица за 2019

Програма на ЈП Лакавица за 2020