ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

Комисија за еднакви можности меѓу мажите и жените на Општина Конче
  • Ирфан Баров, претседателСашка Горгиева, членЛепа Ристова, член
Координатор за еднакви можности на Општина Конче е Тинка Ангелова
Заменик координатор за еднакви можности на Општина Конче е  Мара Николова Трајкова.

ДОКУМЕНТИ:

Решенија за исплата на надоместок за новородено дете