ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Општина Конче согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Службено лице Адреса маил телефон
Игор Илиев С.Конче бб igorce_messi@hotmail.com Тел:078 259 150
Маре Трајкова С.Конче бб nikolova_mare@yahoo.com Тел:076 487 530