КОНТАКТИ

ОПШТИНА КОНЧЕ
с.Конче бб 2424 КОНЧЕ
opstina.konce@t.mk
тел/факс 032 630 325


Градоначалник
Златко Ристов
konce.gradonacalnik@gmail.com
тел/факс 032 630 325


Секретар
општината нема назанчено лице на оваа функција


Претседател на Совет
Александра Ристова

sanialeksandra@live.com    тел: 071 328 273


Раководител на Одделение за  општи и правни работи и јавни дејности,
Тинка Ангелова
tinkangelova@yahoo.com  тел: 032 630 325


Раководител на Одделение за урбанизам,комунални дејности, заштита на животна средина и локален економски развој
Зоран Горѓиев
gorgievz@yahoo.com тел. 032 630 325


Раководител на Одделение за инспекциски надзор
Благој Јованов
blagoj965@yahoo.com тел: 032 630 325


Советник за Буџет и финансиски прашања
Ленче Крстева
kostadinovalence@hotmail.com тел. 032 630 325


Овластен инспектор за животна средина
Ацо Митев
aco.mitev@hotmail.com tel 032 630 325


Лице назначени за работа со странки со одреден вид на социјални потреби 

Офицер за посредување за слободен пристап до информации од Јавен карактер на општина Конче 

Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за заштита на лични податоци

 Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за постапување по преставки и предлози

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

како овластено лице кое ќе постапува по претставките и предлозите во рамките на општината.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за постапување по предмети за Државна комисија за спречување на корупција

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

како овластено лице кое ќе постапува за пополнување на образци и  достава до ДКСК за избрани односно именувани лица

во општина Конче.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150