ОПШТИНСКИ АКТИ

СТАТУТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ

ЛЕАП  НА ОПШТИНАТА

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА ОПШТИНАТА

ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА НА ОПШТИНАТА

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ

ЗАВРШНИ СМЕТКИ