План за управување со животната средина и социјалните аспекти за реализација на Проектот за реконструкција на локален пат Горни Липовиќ-Долни Липовиќ

ПУЖССА-ESMP-КОНЧЕ-мк