РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ

 • РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
 • ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
 • ПЛАНИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ од 2018 година до денес

1.Проект Детска градинка во с.Конче

   

За општина Конче еден од приоритетните проекти беше отварањето на првата градинка во нашата општина,бидејки  предучилишното воспитување е многу битно во развојот на нашите деца и затоа на нашите деца им овозможуваме предучилишно образование со европски стандарди. Од следната недела започнува уписот на децата а родителите ќе можат да ја посетат градинката да ги видат условите за нивните деца.

    https://www.facebook.com/skrijelj.sanela/videos/173255813741902

2.Изградба на нова Спортска сала во Конче

   

Изградена е прва спортската сала во с.Конче во Општина КОНЧЕ наменета за спортски активности на учениците и на младите од општината.

https://www.facebook.com/RTVKobra/vide

3.Канцеларија за социјални услуги

Во Конче во рамките на општинската зграда  за потребите на граѓаните отворена е првата канцерларија за социјални услуги за барањата и потребите на нашите граѓани.Граѓаните од сите наслени места во оваа канцеларија може да ги поднесуваат своите барања за оставрување на одредени социјални права согласно Законот за социјлна заштита на Р.Северна Македонија.

 

 

4.Проект за поврзување на локални патишта„ помеѓу општина Конче и Министерство за транспорт и врски.

Општина Конче во склоп на овој проект ќе може да искористи 598.847 евра. Првите под-проекти кој веќе се спремни за финансирање со дел од овие средства и селектирани за тендерирање во 2020 година се под-проектите „Реконструкција на пат – с.Горни Липовиќ – Долни Липовиќ„ и „Реконструкција на дел од Пат Габревци- Изградба на мост“. Со овие инвестиции продолжуваме да ги решаваме долгогодишните проблеми на нашите граѓани,бидејќи секој наш граѓанин заслужува подобри услови за живот истакна градоначалникот Илиев

5.Изградбата на патната инфраструктура во сончевата езерска населба ,,Мантово,

,

Како главна цел на проектот беше подобрување и развој на туристичката понуда во општина Конче како општина од Југоисточниот плански регион.Целите кои се постигнаа со  овој проект се:

 • Изградба на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово;
 •  Подобрување на животните и работни услови и трајно мотивирање на населението за опстанок во матичната средина;
 • Подобрување на пристапноста до изградените атракции во населбата
 • Зголемување на бројот на домашни и странски туристи;
 • Зголемување на приходот од туризам;
 • Зголемување на економски развој во Југоисточниот регион.

6.Проектот ,,Инсталација на Лед светилки и улично и парковско осветлување на општината

Со овој проект беа опфатени  промена на сите досегашни 341 живени сијалици со нови ЛЕД светилки. Паралелно се поставени и нови 39 Лед светилки на потребните локации со што ја проширивме и уличната мрежата за дополнително илјада метри. Со овој проект истотака на пофрекфентните места односно на главните улици и и јавни зелени површини во сите населени места доплнително се поставени и 40 улични Лед светилки на соларна енергија. Според градоначалникот на Конче Благој Илиев со овој  проект  ги подобруваме условите за живот на нашите граѓани а ќе придонесеме и кон заштеди во однос на финансиски средства за осветлување и одржување од Буџетот а истотака и заштита на животната средина,,

 

 

7.Проект за локална и регионална конкурентност.

Главна цел на проектот беше„Подобрување на пристапности и атрактивност на Сончева езерска населба Мантово и околината на Мантово“

Целите кои се постигнаа со овој проект се:

 • Рехабилитација на пат Брана Мантово – село Габревци во должина од 6.5 км
 • Обележување на патеки во должина од 3 км
 • Осветлување на локалитетот “Влашки Колиби”
 • Набавка и поставување на урбана опрема
 • Поставување и дизајн на инфо табли и патокази
 • Линк  https://www.facebook.com/blagojilievgrokonce/videos/1328624037333493

 

8.Проект Изградени нови улици во Дедино и во Ракитец, започнати градежните активности и на нова улица во Конче

Согласно програмата на Владата за финансиска подршка на руралниот развој во општина Конче се асфалтирани повеќе улици во неколку населени места. Асвфалтирани се улици во Дедино и во Ракитец а во тек се и работните активности за изградба и асфалтирање на нова улица  во Конче. Општина Конче доби подршка од околу 9 милиони денари за изградба на овие улици се со цел граѓаните на оваа рурална општина да имаат поубави развојни услови.  При секои врнежи од дожд житечите на овие села  беа приморани да одат низ кал и вода. Со асфалтирањето на улиците ќе можат да ги уредат и дворовите пред своите домови. Линк https://video.fskp2-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/95199158_271253780568603_1156931719866089472_n.mp4?

9.Проект Набавка на две нови минибуси комби за превоз на учесници и наставници.

 
Испорачани се двата нови минибуси за општина Конче. Преку проектот „Превоз за секое дете“  им овозможивме безбеден превоз во најдобри и најсовремени услови на сите наши деца кои секој ден патуваат од подрачните села до централното ООУ„Гоце Делчев“-Конче.
Како и до сега ќе продолжиме да вложуваме во нашата иднина а тоа се децата и младите на кои мора да им ги обезбедиме најдобрите услови како во школувањето така и во спортот и во културата.
10.Проект.Набавка на трактор и приклучно возило за собирање и транспорт на смет.

 

Општина Конче во соработка со УНДП преку проектот “Подобрување на општинските услуги” обезбеди нов трактор со приколка за организирано собирање на отпадот од домаќинствата од ова општина. Станува збор за проект кој го финансираше УНДП во висина од 26.000 евра а општина Конче обезбеди 7.000 евра.

11. Проект.Набавка на пластични канти за отпад за секое домаќинство од населените места во општина Конче

 

  

Општина Конче во соработка со УНДП во рамките на проектот “Подобрување на општинските услуги” истотака обезбеди 860 канти за отпад за секое домаќинство кои ќе ги добијат бесплатно.  Со овој проект се обидуваме да ја подигнеме свеста за поголема чистота во нашата општина и да не се фрла ѓубре насекаде. Секое домаќинство ќе добие бесплатно корпа за отпад за да можеме да пристапиме кон организирано собирање и соодветно депонирање за што го набавивме и тракторот со приколка.

12.Прекуграничен проект ,,Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – ЗАЕДНИЧКА ОДРЖЛИВА ИДНИНА,,

Главната цел на проектот е да се подобри достапноста на зачуваното природно наследство и вредности во општините Ќустендил и Конче, со цел да се искористи потенцијалот на овие еколошки ресурси за балансиран развој на туризмот од двете страни на границата.
Проектните активности вклучуваат: подобрување на автомобилскиот достап и паркирање во близина на зоната на  природната атракција и подобрување на пешачката достапност до  водопадот “Полска Скакавица” – преку реконструкција на општинскиот рурален пат, изградба на еко патеки и места за одмор и набљудување во Општина Ќустендил и изградба на еколошка туристичка зона преку  поставување на урбана опрема за туристичката населба “Мантово”  преку изградба на еко патеки и места за одмор и набљудување во Општина Конче; спроведување на тематски работилници “Соодветно однесување со клиентите” и “Одржливо користење на природата и културата за развој на туризмот”; развој на сеопфатна студија и презентирање на природните потенцијали за развој на туризмот во Општина Ќустендил; презентација на културните и природните туристички потенцијали на Општина Конче; презентација на локалната традиција од страна на локални уметници од двете општини – преку организирање на настапи и изложби; организирање на форуми за  “Партнерство во развојот на туризмот”  во двете општини.
Поволните природни и еколошки карактеристики на подрачјето на прекуграничниот регион, нудат можности за одржлив развој на различни форми на туризам кои ке служат за развој на следните проекти на двете страни.Веб-страница на проектот:www.kyustendil-konche-nature.eu

            

13.Проект.Допремување со потребна механизација за Јавно комунално претпријатие Лакавица Конче

Со доделување на ваучерот од рудникот БУЧИМ и средства од Општина Конче за потребите на ЈКПД Лакавица-Конче набавен беше нов нож за чистење на снег за зимско одржување на локалните патишта и улици,Во 2018 година општина Конче беше една од најуспешните општини во справувањето со зимските услови и затоа и ова година со уште посовремена механизација ќе продолжиме со исто темпо на работа.

0  

За потребите на одржување на патиштата набавена е и механизирана косилка за одржување на локалните  и полските патишта од грмушки треви и зеленило.

14.Проект.Набавка на комби за превоз на работници и алат за потребите на ЈПКД Лакавица Конче.

15.Проект. Подобрување на возниот парк на општина Конче со нови возила од донатори УНДП и Агенција за одземен имот на РСМ.

16.Проект,, Рехабилитација на полски патишта порамнување и подобрување.

Општина Конче го реализира проектот ,,Пат до секоја нива’’ со цел да го олесни пристапот на жителите од ова општина до своите обработливи површини. Со ангажирана градежна механизација на приватни претпријатија се санираат сите полски патишта во ова општина со цел земјоделците со својата механизација да можат на полесен и побезбеден начин да стасаат до нивите во атарите на населните места во општина Конче.
Ддосега се санирани полски паитша од околу 30 тина километри преку кои може да се стаса до околу 480 хектари земјоделски површини кои се засадени со лозови, овошни насади или пак се во фаза на садење на тутун и други градинарски култури.
, Целиот проект го работиме во интерес на земјоделците бидејки преку летниот период се интензивираат земјоделските активности на обработливите површини па се потребни и соодветни полски патишта кои не беа во најдобра кондиција. Проектот го работиме со сопствени средства изјави градоначалникот на Конче Благој Илиев.
Според утврдената програма досега беа санирани полските патишта во атарите на општинскиот центар Конче но и на населените места Лубница и Долни Липовиќ. Периодов ќе се санираат полските шатишта во Горни Липовиќ,Ракитец, Габревци и Дедино. Полски патишта ќе се санираат и со средства кои општината ги има обезбедено од програмите на Југоисточниот плански регион и преку Министерствто за земјоделство.
Извор:drnka.mk
 

17.Проект.Тампонирање на полски патишта во општина Конче

Изминатиов период во Општина Конче се тампонираа полски патишта во атарот на село Дедино со песок и чакал за подобар пристап на земјоделците до своите обработливи површини засеани со разновидни култури. Станува збор за проект што општина Конче го реализираше преку Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во функција на подобрување на условите во руралните подрачја.

Во општина Конче се тампонираа два полски пата кај Дедино. Едниот е со должина од 400 метри и ширина од 2,5 метри додека другиот е во должина од 500 метри со истата ширина.Станува збор за патишта кои беа детектирани од самите жители на општината како тешко проодни и побараа нивна санација за полесен пристап до нивите.Општина Конче во соработка со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион обезбеди средства за таа намена и критичните места од полските патишта во атарот на Дедино ги посипи со песок и чакал. На овие активности и во иднина ќе се работи  со цел да се обезбедат пристојни услови за извршување на земјоделските работи од страна на жителите од населните места на општина Конче.

Извор:www.drnka.mk

18.Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во с.Габревци

Изградбата на „Повеќенаменско игралиште“ во с.Габревци, проект вреден 1.400.000 денари.
Како Градоначалник на о.Конче сум убеден дека со вакви проекти ќе придонесеме и нашите најмили деца да се дружат и спортуват иво подобри услови кои ги заслужуват.

19.Изградба на спортско игралиште во с.Ракитец.

20.Проект. Изработка на техничка докумeнтација за аплицирање на проекти кои се од приоритетна важност за општината.

21.Проект.Организирање и реализација на програма,,Општинско-корисна работа 2019 во општина Конче,,.

22.Проект:Програма Организирање на Јавни работи во општина Конче за невработени лица од ранливи категории граѓани во 2019 и 2020 година.

23.Проект.Подобрување на водоснабдувањето во с.Конче со изработка на бушотина- бунар со пумпна станицаза вода за пиење.

24.Проект:Подобрување на партерното уредување на општинската зграда во Конче.

25.Проект:Набавка на ново патничко возило комби за дистрибуција на храна за Народна кујна Конче.

26.Проект,изработка на техничка докумнтација за основен проект за доградба на канализациона мрежа во Конче.

27.Проект. Имплементирање на нов информационен систем за наплата на комунални давачки за водоснабудвање ,одведување на отпадни води и смет во домажинствата во јПКД Лакавица Конче.

28.Проект: Уредување на училишно спортско игралиште и оградување со нова соодветна спортска ограда.

29.Проект: Набавка на машини и алат за одржување на јавни површини за ЈПКД Лакавица Конче.

30.Проект:Изработка на инфраструктурен проект за Изградба на мост на река ,,Дединска река,, на регионален пат Раскрсница-с.Габревци, езеро Мантово

31.Проект.Отварање на општински простории за дневен престој за стари лица.

Во рамките на проектот општинско-корисна работа општина Конче 2019 година финасиран од УНДП и о.Конче за корисниците на проектот стари изнемоштени и осамени лица во повеќе села отворени се општински простории за дневен престој и превентивна здравствена заштита и социјални активности со обучени ангажирани лица во с.Конче, с.Долни Липовиќ, с.Ракитец и с.Дедино.