Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Експлоатација на минерална суровина бакар на локалитетот “Боров Дол“, општина Конче

This event has ended

На ден 15.03.2018 (Четврток) во 11:00 часот во просториите на општинската зграда на о.Конче ќе се одржи јавна расправа на тема:

Јавните расправи по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Експлоатација на минерална суровина бакар на локалитетот “Боров Дол“, општина Конче, Штип и Радовиш”