Архиви: Notices

Соопштение за јавност- Проект: „Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани“ со Реф. Бр. CB006.2.12.142

 

Соопштение за јавност

Назив на проектот: „Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани“ со Реф. Бр. CB006.2.12.142

Договор бр.: РД-02-29-162/12.07.2019

Проектот е кофинансиран од Европската унија преку ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Република Северна Македонија – CCI No. 2014TC16I5CB006

Приоритетна оска: Животна средина

Специфична цел: 1.2 Спречување на ризикот и ублажување на последиците од природни катастрофи и непогоди предизвикани од човекот од прекуграничен обем и влијание

                                                                          СООПШТЕНИЕ

Општина Конче како водечки партнер, заедно со општина Струмјани од Република Бугарија го спроведува проектот „Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани“ со Реф. Бр. CB006.2.12.142 во рамки на ИНТЕРРЕГ – ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Република Северна Македонија – CCI No. 2014TC16I5CB006.

Основната цел на проектот

Основната цел на проектот е да ги спречи и ублажи ефектите од природните катастрофи и катастрофите создадени од човекот во прекуграничниот регионот на Конче – Струмјани.

Специфични цели на проектот

  1. Подобрување на течението на реката Дединска, Општина Конче, со регулација на речното корито преку градежни активности и рехабилитација;
  2. Зголемување на хидрауличната проточност на реката Цапаревска (фаза II фаза II), Општина Струмјани;
  3. Изготвување на заеднички план за создавање мрежа за намалување на ризикот од катастрофи и подигнување на свеста за климатските промени преку прекугранична соработка;
  4. Кампања за подигнување на свеста за спречување и управување со ризици, како и прилагодување и ублажување на климатските промени во Конче и Струмјани;
  5. Заедничка работилница “Решенија за управување со ризик од природни непогоди во прекуграничната област”.

Реализацијата на проектот ќе ги обезбеди следниве придобивки за целните групи на двете прекугранични општини:

  • Зголемена безбедност на населението во Конче и Струмјани од природни непогоди и спречување на поплави во урбаните места преку регулација на речните корита;
  • Зголемен капацитет на општинската администрација на Конче и Струмјани да ги адаптираат и да ги ублажат ефектите од климатските промени;
  • Зголемена свесност на населението на двете општини за климатските промени и за нејзините последици и реакција во кризни ситуации.

Времетраење на проектот: 24 месеци

Датум на започнување на проектот: 13.07.2019

Датум на завршување на проектот: 12.07.2021

Вкупен буџет:  395 965,47 евра  (Општина Конче: 178.979,33 евра)

Оваа публикација е изработена со поддршка на Европската унија преку ИНТЕРРЕГ ИПА прекуграничната програма Бугарија – Република Северна Македонија 2014-2020 година, CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Општина Конче и во никој случај не ги одразува ставовите на Европската унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Соопштение за работи на електричната мрежа

ПОЧИТУВАНИ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ, ПО НАЈАВА ОД ЕВН НА ДЕН 22.10.2019(ВТОРНИК) и на ден 24.10.2019 (ЧЕТВРТОК) ОД 09:00 ЧАСОТ ДО 15:00 ЧАСОТ ПОРАДИ РАБОТИ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА МРЕЖА ВО ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЌЕ ИМА ПРЕКИН НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.

Известување за второ авио-третирање против комарци на ден 24.07.2019г.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 Се известуваат граѓаните на општина Конче дека во соработка со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е планирано второто авио-третирање против комарци.

Второто прскање е планирано да се изврши на 24.07.2019 година во раните утрински часови, односно во период од 04:30 до 09:30 часот. Доколку временските услови не дозволат да се реализира прскањето, истото ќе се спроведе на 25.07.2019 година во период од 04:30 до 09:30 часот.

 Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Општина Конче

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПОДПРОЕКТОТ „подобрување на пристапности и атрактивност на „Сончева населба Езеро Мантово“ и околината“

3.b. ПУЖС – ПЛРК Конче, 03.03.2019 финална

3.a. ESMP – LRCP, Konce – 03.03.2019 final

3.c. PMMJ – LRCP, Konce, 11.03.2019 përfundimtar

Формулар за доставување на коментари template

Form for submission comments and suggestion template

Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe TEMPLATE

Второ прскање против комарци 29.07.2018г

С о п ш т е н и е
Се известуваат граѓаните на општина Конче дека второто прскање против комарци е планирано на 29.07.2018година во раните утрински часови, односно, во периодот од 04:30 до 09:30часот.
Доколку временските услови не дозволат да се реализира прскањето,истото ќе се спроведе на 30.07.2018година во истиот временски период.