Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУДП за КП бр 937 КО Ракитец о.Конче