Повик за поднесување на понуди за Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP2-SIG-NCB-014-2020

Повик за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

       MSIP2-SIG-NCB-014-2020-3

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

 

  1. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Вториот Проект за подобрување на општински услугите (МСИП 2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во Општина Конче.

 

  1. Општина Конче ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за стоки – Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во Општина Конче.

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:00:

Адреса: Општина Конче, с.Конче

Град: с.Конче

Поштенски број: 2424

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: +38932630325

Електронска адреса: gradonacalnik.konce@gmail.com

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја подигнат  заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу со доставен доказ за извршена уплата во износ од 2,000.00 мкд.

a.)        За плаќања во МКД – број на сметка

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 735014073863019

Приходно конто: 724125 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или електорнски преносен медиум (цд-ром).

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 26.05.2021 Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 26.05.2021.

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 000.00 МКД.

 

  1.  Адреса: Општина Конче, с.Конче

Поштенски број: 2424

Архива

Држава: Република Северна Македонија

Повик за поднесување на понуди