Завршна сметка на Буџетот на општина Конче за 2020 год

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ 2020 год.

Општина Конче – БУЏЕТ НА ОПШТИНА 2020

Општина Конче – Буџетски форум на заедница

Општина Конче-НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА ДОТАЦИИ

Општина Конче – АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Општина Конче – Наменска сметка за солидарност

Општина Конче – Општинска изборна комисија

Општина Конче – Јавно претпријатие за државни патишта

Општина Конче – Биро за регионален развој

Општина Конче – Финансиска поддршка на ЕЛС

Општина Конче – Кредит кај Македонска банка за поддршка и развој

Општина Конче-ОРГАН НА ОПШТИНАТА

Општина Конче – Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани

Општина Конче – Подобрување на пристапност и атрактивност на Сончева езерска населба Мантово

Општина Конче – Креирање на можности за работа за сите – IV

Општина Конче – Инсталација на ЛЕД светилки во населените места во општина Конче и соларни светилки за улично и парковско осветлување