Контакт

ОПШТИНА КОНЧЕ

Ул. с.Конче бб.

2424  Конче, Република Северна Македонија

e-mail:  opstina.konce@t.mk

тел: 032 630 325

факс: 032 630 325


Градоначалник на општина Конче

Златко Ристов

Ул. с.Конче бб.

2424  Конче, Република Северна Македонија

e-mail:  konce.gradonacalnik@gmail.com

тел: 032 630 325

факс: 032 630 325


Секретар
Ацо Митев

aco.mitev@hotmail.com       тел: 032 630 325


Претседател на Совет
Александра Ристова

sanialeksandra@live.com     тел: 071 328 273


Раководител на Сектор за правни и општи работи и јавни дејности,
Тинка Ангелова

tinkangelova@yahoo.com  тел: 032 630 325


Раководител на Сектор за урбанизам, заштита на животна средина и локален економски развој
Зоран Горѓиев
gorgievz@yahoo.com тел. 032 630 325


Раководител на Одделение за инспекциски надзор
Благој Јованов

blagoj965@yahoo.com тел: 032 630 325


Раководител на Одделение за финансиски прашања
Ленче Крстева

kostadinovalence@hotmail.com тел. 032 630 325


Овластен инспектор за животна средина


Офицер за посредување за слободен пристап до информации од Јавен карактер на општина Конче 

Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за заштита на лични податоци

 Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за постапување по преставки и предлози

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки

како овластено лице кое ќе постапува по претставките и предлозите во рамките на општината.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за постапување по предмети за Државна комисија за спречување на корупција

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки

како овластено лице кое ќе постапува за пополнување на образци и  достава до ДКСК за избрани односно именувани лица

во општина Конче.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150