ЛОКАЛНИ ИНСТИТУЦИИ


Име на институцијата Раководно лице Работна време контакт
Јавно претпријатие за комунални дејности,,ЛАКАВИЦА ,, – Конче Ивана Д. Атанасова-директор 07,00-15,00 часот.

Пон-Петок

075 496 018

jplakavica@t.mk

Основно училиште ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-Конче Цвета Ангелова-директор 07,30-14,00 часот

Пон-Петок

078 395 484

g.delcev.konce

@gmail.com

Јавна установа Детска градинка ,,12 ЈУЛИ,,-Конче Хавва Абдураманова

Директор

06,00-15,00часот

Пон-Петок

076 487 531
Аптека ЗЕГИН -Конче Татијана П. 07,00-15,00 часот

Пон-Петок

077 466 221
Амбуланта,,Д-р АНГЕЛ,,-Конче Реџеп Реџепов-Матичен лекар

Радојка Јованова

Мед.сестра

07,00-15,00 часот.

Пон-Петок

 

078 271 962

 

 

Забна Ординација ,,ДЕНТАЛИС,,-Конче Доктор

Тина

10,00-15,00 часот.

Пон-Петок

075 576 075
Матична Служба Конче Матичар

Орхан Баров

07,00-15,00 часот.

Пон-Петок

071 594 104
Меѓуопштински центар за Социјална работа-Канцеларија Конче Вработено лице

Нанушева Елван

 

07,30-15,00 часот.

Секоја среда

076 677 380
ПОШТА Конче

Конче

Одговорно лице

Ванчо Илиев

Столе Николов

07,00-14,00 часот

Пон-Петок

Сабота 07,00-12,00

032 649 345