невладини организации

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Име на Здружението Раководно лице Област на делување контакт
Здружение Доброволно противпожарно друштво ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА-Конче Претседател

Илчо Горгиев

Противпожарна заштита на територијата на општина Конче  

071 940 195

Здружение на пензионери на општина Радовиш и Конче Претседател

Пено Илиев

Организрање на животот на пензионерите во општина Конче  

 

Здружение на подржувачи на борците од НОБ-Конче Претседател

Младен Тодоров

Активности за подршка на борците од НОБ во општина Конче  

072 572 371

Здружение за спорт,, ФК СЕРТА-Конче Ванчо Стојанов Фудбалски и Спортски активности 076 487 530
Здружение Ловно риболовно сруштво Студенец-Конче Златко Ристов Заштита ,спортски и рекреативни активнсти 070 323 155
Здружение Црвен Крст –основна организација Конче Верица Беќарова Активности на Црвен крст 072 277 177
Здружение за култура и спорт ,,ЗИЈА Гокалп,, -Конче Хасан Нанушев Развој на кутурата и спортот во општина Конче 071 631 410
Културно уметничко друштво КУД ,,Цветови,,-Дедино Велин Ристов Фолклорни и културни активности 071 710 004
Здружение Организација на жени ,,Конечанка,,-Конче Зорица Стефанова Оргизирање на активнсоти со жените од општина Конче  

071 563 726

Здружение на тутунопроизводители Крива Лакавица-Конче Нацо Јанкулов Застапување на тутунопроизводителите од општина Конче  

071 685 154

Здружение за рурален развој ЛАГ Плачковица-Конче Столе Горгиев Руруален развој во регионот на Конче Радовиш Штип и Карбинци  

078 462 262

Здружение КАНТАКУЗИНА Конче Златко Јанкулов Културно наследство и организирање на настани  

077 990 101