услуги за физички и правни лица

УСЛУГИ КОИ ГИ ДАВА ОПШТИНАТА НА ГРАЃАНИТЕ  

Услуги кои општината ги дава на ФИЗИЧКИ ЛИЦА

 

Kомунални дејности

1.Одобрение за раскопување на јавни сообраќајни површини

2.Ослободување од комунална такса за јавно осветлување

 Урбанизам

3.Издавање извод од урбанистички план

4.Издавање одобрение за градба

5.Одобрение за адаптација-пренамена

6.Заверка на основен проект за градба за кој не е потребно одбрение за градба

7.Одобрение за поставување на времен објект

8.Одобрение за отстранување на објект или дел од објект

9.Одобрение за промена на инвеститор

10.Пријава до градежна инспекција

11.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (заградби за движење на лица со инвалидност)

12.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за рекламни паноа-на објекти кои имаат одобрение за употреба)

13.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за споменици, спомен обележја и скулптури.)

14.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за вградување и замена на опрема во градба која е во употреба)

15.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за некатегоризиран пат- за шуми и др.)

16.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за помошни градби- за ограда и ограден ѕид.)

17.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за помошни градби- гаражи, остави, септички јами и сл.)

18.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за базен на ниво на терен за индивидуална употреба.)

Даноци и такси

19.Решение за утврдување на износот на данок на имот

20.Решение за утврдување на износот на данокот на промет на недвижности при купопродажба

21.Reшение за утврдување на данок на промет на недвижности за договор за доживотна издршка

22.Пријавa за утврдување на данок на промет на недвижности за договор за замена

23.Пријавa за утврдување на данок на наследство и подарок (отстапување на имот за време на живот)

24.Пријавa за утврдување на данок на наследство и подарок (отстапување на имот за време на живот и договор за физичка делба – втор и останати наследни редови)

25.Уверение за платени даночни обврзници и такси

26.Прием на жалби и нивно решавање од областа на сите даноци

27.Издавање на финансиски картици на даночни обврзници

28.Решенија за поврат на погрешно уплатени средства за данок на имот, данок на промет и комунални такси.

Услуги од Катастар 

29.Извод од Имотен лист

30.Увид во катастарски парцели од КО КОНЧЕ

Услуги кои општината ги дава на ПРАВНИ ЛИЦА

Комунални дејности

1.Лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници

2.Одобрение за поставување на урбана опрема

Урбанизам

3.Издавање извод од урбанистички план

4.Издавње одобрение за градба

5.Одобрение за адаптација-пренамена

6.Заверка на основен проект за градба за кој не е потребно одбрение за градба

7.Одобрение за поставување на времен објект

8.Одобрение за отстранување на објект или дел од објект

9.Одобрение за промена на инвеститор

10.Пријава до градежна инспекција

11.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за опрема за автоматско регулирање на премини-постојните железнички пруги)

12.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за електронска комуникациска опрема)

13.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за електронска комуникациска опрема- слика, говор и др.)

14.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (заградби за движење на лица со инвалидност)

15.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за мерни станици за заштита на медиумите на животната средина)

16.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за рекламни паноа-на објекти кои имаат одобрение за употреба)

17.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за споменици, спомен обележја и скулптури.)

18.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за вградување и замена на опрема во градба која е во употреба)

19.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за градби во функција на градобијна одбрана и градби за сигнализација во воздушниот сообраќај)

20.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за некатегоризиран пат- за шуми и др.)

21.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за помошни градби- за ограда и ограден ѕид.)

22.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за оптички кабли)

23.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за привремени градби наменети за истражување)

24.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за помошни градби- гаражи, остави, септички јами и сл.)

 Даноци и такси

25.Решение за утврдување на износот на данок на имот

26.Решение за комунална такса

27.Решение за утврдување на износот на данок на имот

28.Решение за утврдување на износот на данокот на промет на недвижности при купопродажба

29.Пријавa за утврдување на данок на промет на недвижности за договор за замена

30.Уверение за платени даночни обврзници и такси

31.Прием на жалби и нивно решавање од областа на сите даноци

32.Издавање на финансиски картици на даночни обврзници

33.Решенија за поврат на погрешно уплатени средства за данок на имот, данок на промет и комунални такси.

Услуги од Катастар 

34.Извод од Имотен лист

35.Увид во катастарски парцели од КО КОНЧЕ

ОПШТИНА КОНЧЕ

КОНТАКТ 032 630 325 контакт лице Дончо Тушев