Административни такси

Административните таски се уплаќаат на уплатница ПП50

Такса за издавање на Уверение

Такса за Данок на промет на недвижнини

Комунална такса

Административна такса

за едно лице 300 денари за две лица 550 денари

Такса за данок на Имот

Такса за Данок на наследство и подарок

за едно лице 300 ден, за 2 лица 550 ден, за 3 лица 800 ден за 4 лица 1050 денари.

Телефон за прашања Дончо Тушев 075 496 013