БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2024 ГОД.

БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2024 ГОД


БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2023 ГОД.

ОНЛАЈН ВЕРЗИЈА НА ПРЕДЛОГ-БУЏЕТОТ ЗА 2023 ГОД.

ДОСТАПНОСТ НА БУЏЕТОТ ЗА 2023 ГОД. ОТВОРЕН ФОРМАТ

ОНЛАЈН ВЕРЗИЈА НА РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ ЗА 2023 ГОД.

ОНЛИНЕ ВЕРЗИЈА НА ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2023 ГОД.

КОРИСТИ СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ ЗА БУЏЕТОТ

НАЦРТ БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2023 ГОД.

БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2023 ГОД

ПРИХОДИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2023 ГОД.

РАСХОДИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2023 ГОД.


БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2022 ГОД.

ОНЛАЈН ВЕРЗИЈА НА ПРЕДЛОГ-БУЏЕТОТ ЗА 2022 ГОД.

ДОСТАПНОСТ НА БУЏЕТОТ ЗА 2022 ГОД. ОТВОРЕН ФОРМАТ

ОНЛАЈН ВЕРЗИЈА НА РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ ЗА 2022 ГОД.

ОНЛИНЕ ВЕРЗИЈА НА ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2022 ГОД.

КОРИСТИ СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ ЗА БУЏЕТОТ

БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2022 ГОД

ПРИХОДИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2022 ГОД.csv

РАСХОДИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2022 ГОД.csv


БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2021 ГОД.

ОНЛАЈН ВЕРЗИЈА НА ПРЕДЛОГ-БУЏЕТОТ ЗА 2021 ГОД.

ДОСТАПНОСТ НА БУЏЕТОТ ЗА 2021 ГОД. ОТВОРЕН ФОРМАТ

ОНЛАЈН ВЕРЗИЈА НА РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ ЗА 2021 ГОД.

ОНЛИНЕ ВЕРЗИЈА НА ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ ЗА 2021 ГОД.

КОРИСТИ СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ ЗА БУЏЕТОТ

БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2021 ГОД

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ 2021 ГОД.

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2021 ГОД.

ПРИХОДИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2021 ГОД.csv

РАСХОДИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2021 ГОД.csv


БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОД.

БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2020 ГОД


БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2019 ГОД.

БУЏЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2019 ГОД