Месец: м.г

КОНТАКТ

 • ОПШТИНА КОНЧЕ
  с.Конче бб 2424 КОНЧЕ
  opstina.konce@t.mk
  тел/факс 032 630 325


 • Градоначалник
  Златко Ристов
  konce.gradonacalnik@gmail.com
  тел/факс 032 630 325


 • Секретар
  општината нема назанчено лице на оваа функција


 • Претседател на Совет
  Александра Ристова
 • opstina.konce@t.mk

 • Раководител на Одделение за  општи и правни работи и јавни дејности,
  Тинка Ангелова
  tinkangelova@yahoo.com  тел:032 630 325


 • Раководител на Одделение за урбанизам,комунални дејности, заштита на животна средина и локален економски развој
  Зоран Горѓиев
  gorgievz@yahoo.com тел. 032 630 325


 • Раководител на Одделение за инспекциски надзор
  Благој Јованов

  blagoj965@yahoo.com тел:032 630 325


 • Советник за Буџет и финансиски прашања
  Ленче Крстева

  kostadinovalence@hotmail.com тел. 032 630 325


 • Овластен инспектор за животна средина
  Ацо Митев

  aco.mitev@hotmail.com tel 032 630 325


 • Лице назначени за работа со странки со одреден вид на социјални потреби 
 • Офицер за посредување за слободен пристап до информации од Јавен карактер на општина Конче 

Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за заштита на лични податоци

 Игор Илиев – Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за постапување по преставки и предлози

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

како овластено лице кое ќе постапува по претставките и предлозите во рамките на општината.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150


Офицер за постапување по предмети за Државна комисија за спречување на корупција

Игор Илиев, Виш соработник за јавни набавки во Одделение за правни и општи работи

како овластено лице кое ќе постапува за пополнување на образци и  достава до ДКСК за избрани односно именувани лица

во општина Конче.

igorce_messi@hotmail.com  тел. 078 259 150