Категорија: <span>ПРОЕКТИ</span>

Деновиве почнавме со тампонирање на главниот полски пат во населеното место Конче кој минува низ средината на конечко поле и го поврзува со населеното место С.Долни Липовиќ .

Деновиве почнавме со тампонирање на главниот полски пат во населеното место Конче кој минува низ средината на конечко поле и го поврзува со населеното место С.Долни Липовиќ .

Продолжуваме…..

Дробен камен во село Дедино на улицата покрај речното корито..

Деновиве почнуваме со нанесување на тампон – дробен камен на повеке улици , локални и полски патишта во повеќе населени места во Општина Конче….

Почнавме во село Дедино на улицата покрај речното корито..

Благодарност за донацијата на дробен камен-тампон од страна на Рудникот за Бакар ,,Боров Дол”….

Продолжуваме ..посветено..чесно и одговорно!!

Изградба на пристапна улица со паркинг простор за дваесет паркинг места за ООУ,,Гоце Делчев”, Спортската сала и ЈОУДГ 12ти Јули.

По предлог на граѓаните, деновиве завршивме со изградба на пристапна улица со паркинг простор за дваесет паркинг места за ООУ,,Гоце Делчев”, Спортската сала и ЈОУДГ 12ти Јули.

Деновиве во употреба ја пуштаме фотоволтаичната центала, вградена на кровната конструкција на ООУ ,,Гоце Делчев”-Конче со моќност од 40 kw.

Новата 2023 година ја започнуваме со инвестиции во образованието. Деновиве во употреба ја пуштаме фотоволтаичната центала, вградена на кровната конструкција на ООУ ,,Гоце Делчев”-Конче со моќност од 40 kw.

Со обој зафат правиме енергетска независност на Институцијата и еколошки бенефит.

Продолжуваме!

Чесно, посветено и одговорно…

Во изминатиот период преку меѓусебен договор помеѓу Општина Конче и АВРМ беше реализиран проектот за јавни работи

Во изминатиот период преку меѓусебен договор помеѓу Општина Конче и АВРМ беше реализиран проектот за јавни работи .

Беа реализирани следните активности:

*Уредени околу 35 километри локални патишта,
*Расчистени и одбележани три моста,
*Уредени три автобуски постројки,
*Уредени школски дворови и јавни површини во ООУ ,,Гоце Делчев” Конче и останатите подрачни училишта,
* Уредени поголема јавна површина во сите населени места.
Голема благодарност до сите учесници во проектот!

Завршно со партерно уредување во Село Ракитец

1.крак- Манастир ,,СВ.Ѓоргија”
2.крак-,,Самопослуга”
3.крак -,,Дибок пат”
Завршно и во село Лубница
1.крак -,,детски парк”
2.крак-завршеток на улица која води кон м.в. ,,Пршево”.
Продолжуваме наскоро во село Дедино!!!