ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ

 

БУЏЕТ И ФИНАНСИИ НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Завршна сметка на Буџетот на општина Конче за 2020 год.
Буџет на општина Конче за 2021 год
Буџет на општина Конче за 2020
Буџет општина Конче за 2019
Завршна сметка на буџетот за 2019 год.
Буџет за 2019 год на општина Конче
Буџет на општина Конче за 2018
Завршна сметка на буџетот на општина Конче за 2018 год.
Завршна сметка на буџетот на општина Конче за 2018 на ставки
.Завршна сметка на буџетот на општина Конче за 2018 на потставки
Измени и дополнувања на буџетот на Општина Конче за 2018 г
Завршна сметка на општина Конче за 2017
Завршна сметка на општина Конче за  2016 г

Кваратални извештаи за 2019 и 2020 година

Буџет на ЈПКД Лакавица Конче

Програма за работа на ЈП Лакавица за 2020

Завршна сметка  ЈПКД Лакавица за 2019

Буџет на ООУ ,,Гоце Делчев,,-Конче 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ООУ Гоце Делчев Конче  за 2020-2021
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019-2020 год,