ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

Согласно Законот за користење на податоци од јавниот сектор утврдена е обврска за институциите и органите од јавниот сектор, согласно нивните технички можности, да објавуваат податоци кои ги создаваат во вршењето на своите надлежности кои ќе ги направат достапни за користење.

Податоците покрај читлив формат треба да бидат објавени како необработени податоци во компјутерски обработлив формат и да бидат достапни во отворен формат заедно со нивната метадата до најниското ниво на деталност.


ЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ


ЛИНК до профилот на Општина Конче на веб страната за отворени податоци – data.gov.mk

 

Назив на податочен сет Линк до data.gov.mk   CSV линк
Буџет на Општина Конче за 2022 година – приходи ЛИНК CSV
Буџет на Општина Конче за 2022 година – расходи ЛИНК CSV
Јавни набавки на Општина Конче ЛИНК CSV
Образование О.У „Гоце Делчев“ Општина Конче ЛИНК CSV
Список на вработени во Општина Конче ЛИНК CSV
Совет на Општина Конче од 2021 до 2025 ЛИНК CSV
Постојани комисии во советот на Општина Конче ЛИНК CSV
Месна самоуправа во Општина Конче ЛИНК CSV
Локални Институции Општина Конче ЛИНК CSV
Службен гласник на Општина Конче 2022 ЛИНК CSV
Службен гласник на Општина Конче 2021 ЛИНК CSV
Службен гласник на Општина Конче 2020 ЛИНК CSV
Службен гласник на Општина Конче 2019 ЛИНК CSV
Седници на Советот на Општина Конче за мандат 2021-2025 ЛИНК CSV
Закон и Подзаконски акти поврзани со надлежностите на општината ЛИНК CSV
Урбанизам ЛИНК CSV
Инспекциски ЛИНК CSV
Корисни Линкови ЛИНК CSV
Буџет на Општина Конче за 2023 година – приходи ЛИНК CSV
Буџет на Општина Конче за 2023 година – расходи ЛИНК CSV
Службен гласник на Општина Конче 2023 ЛИНК CSV

 

 

Attachments