ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за подпроектот “Подобрување на пристапности и атрактивност на “Сончева езерска населба мантово“ и околината