ЈАВЕН ПОВИК До доверителите на Општина Конче и доверителите на единките корисници основани од Општина Конче, од областа на образованието, култура, детската и социјалната заштита за пријавување доспеани, а неплатени побарувањa