Јавна набавка- Два нови минибуси по пат на финансиски лизинг на ЈПКД „Лакавица“-КОНЧЕ