Архиви: Notices

Повик за поднесување на понуди за Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP2-SIG-NCB-014-2020

Повик за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

       MSIP2-SIG-NCB-014-2020-3

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

 

  1. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Вториот Проект за подобрување на општински услугите (МСИП 2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во Општина Конче.

 

  1. Општина Конче ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за стоки – Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во Општина Конче.

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:00:

Адреса: Општина Конче, с.Конче

Град: с.Конче

Поштенски број: 2424

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: +38932630325

Електронска адреса: gradonacalnik.konce@gmail.com

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја подигнат  заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу со доставен доказ за извршена уплата во износ од 2,000.00 мкд.

a.)        За плаќања во МКД – број на сметка

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 735014073863019

Приходно конто: 724125 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или електорнски преносен медиум (цд-ром).

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 26.05.2021 Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 26.05.2021.

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 000.00 МКД.

 

  1.  Адреса: Општина Конче, с.Конче

Поштенски број: 2424

Архива

Држава: Република Северна Македонија

Повик за поднесување на понуди

Механизам за жалби и поплаки за Проект реконструкција на локален пат Долни Липовиќ-Горни Липовиќ

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Почитувани граѓани  на Горни и и Долни Липовиќ

   Како дел од спроведувањето на Проектот за поврзување на локални патишта при Министерството за транспорт и врски финансиран од Светска Банка, Нашата Општина аплицираше Проект за реконструкција на локален пат Долни Липовиќ-Горни Липовиќ, за која согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, беше изготвен План за управување со животна средина и социјални аспекти и беше одржана јавна презентација и консултација.
Нашиот Проект е дел од Тендер 1, за кој во скоро време ќе биде започнато изведување на градежни работи, но пред тоа обврзани сме јавноста, локалното население и останатите засегнатите страни да ги информираме за можноста да земат активно учество при реализација на Проектот преку Механизам за жалби и поплаки.
Поради тоа, во прилог на оваа е даден документот-Механизам за жалби и поплаки каде накратко е опишана целта, идејата и постапката на самиот Механизам со дадени контакт лица кои ќе бидат задолжени за негово спроведување, односно примање на жалби и поплаки, нивно процесуирање и решавање.
Другиот документ е Образец за поплаки за целото спроведување на проектот кој треба да биде пополнет од локалното население доколу има било каква жалба или поплака во врска со реализацијата на Проектот при изведување на градежните работи на терен.
Овие два документа со назначени контакт лица од Општината и од засегнатите месни заедници, се објавени на официјалната веб страница на Општината, се закачени на огласни табли,  дадени се на претседателите на месните заедници за да ги имаат во своите работни простории, онаму каде локалното население се собира и има заеднички средби. 
Покрај дадените во прилог два документа, на официјалната веб страна на Општината објавени се и останатите официјални документи и информации кои беа изготвени и презентирани на јавност до завршување и затворање на Проектот.
Општина Конче ги информира и вклучи претставниците на засегнатите Месни заедници за спроведувањето на Механизмот за жалби и поплаки.Прилог:
Ви стоиме на располагање за дополнителни информации и се надеваме на успешна соработка при реализација на проектите.

ЈАВЕН ПОВИК за проект за подобрување на општинските услуги-МСИП-MSIP2-SIG-NCB-014-2020 Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во општина Конче

ЈАВЕН ПОВИК

Општина Конче во врска со Проектот за подобрување на општинските услуги -МСИП MSIP2-SIG-NCB-014-2020 ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за стоки-Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во општина Конче

Целиот повик со сите детални информации може да го преземете подолу

Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Проектот за подобрување на општинските услуги -МСИП MSIP2-SIG-NCB-014-2020

Општина Конче

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на дел од локален пат за н.м. „Габревци“, Општина Конче, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на дел од локален пат за н.м. „Габревци“, Општина Конче, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Соопштение за второ прскање против возрасни комарци !!!

Се известуваат сите граѓани на општина Конче дека второто земно прскање против возрасни комарци ќе се изврши на 22.07.2020 (Среда) од 19:00 до 02:00 часот.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот период.

Соопштение за пријавување на штети врз земјоделските култури од невремето што се случи на 05.07.2020 година

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Општина Конче им соопштува на сите земјоделци кои претрпеа штети врз земјоделските култури од невремето што се случи на 05.07.2020 година, да поднесат до Општина Конче документи кои се услов за да почне постапката за оштета.

Пријавувањето ќе се врши во периодот од 20.07.2020 до 24.07.2020 година, во просториите на Општина Конче во текот на работното време.

Земјоделците во примено одделение на Општина Конче, до општинската архива треба да достават пријава и копија од лична карта.

Согласно законските прописи формирана е општинска Комисија за проценка од елементарни непогоди, која ќе ги разгледува барањата и ќе изврши увид на терен.

По проценката на штетите, и откако извештајот од Комисијата ќе биде разгледан на седница на Совет на Општина Конче, ќе биде доставен до Владата, со цел исплата на оштета на земјоделците.

 

Напомена: Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита од корона вирусот, задолжително е носењето на маска при поднесувањето на докуменитите во Општина Конче.

Прво прскање против возрасни комарци по земјен пат на 24.06.2020

Се известуваат сите граѓани на општина Конче дека прво прскање против возрасни комарци по земјен пат ќе се изврши на На 24.06.2020 година (среда), во период од 18.00 до 02.00 часот, се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Известување за прво прскање против возрасни комарци по земјен пат !

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со општина Конче, согласно Одлуката на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, организира прво прскање против возрасни комарци по земјен пат. Се известуваат сите граѓани на општина Конче дека првото прскање против возрасни комарци ќе се изврши на 10.06.2020 година (среда), во период од 18.00 до 02.00 часот.Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на локалната улица од населбите Горни и Долни Липовиќ во Општина Конче, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Со цел презентирање на главните наоди од подготвениот документ “План за управување со животната средина и социјалните аспекти”, како и запознавање со проектните активности Министерството за транспорт и врски заедно со Општина Конче ќе организираат јавна расправа, која поради ситуацијата со COVID 19 ќе се одвива преку видео конференција на ден 15 мај (петок) 2020 со почеток во 12.00 часот.

Во прилог сет документи

1. Izvestuvanje za javna rasprava za ESMP_ Konce_spa_hp

2. Dneven red za javna rasprava za ESMP_ Konce_spa_hp

3. ESMP Konche MK_12.5.20_spa-ХП

4. ESMP_Project_Konche_ENG_12.5.20_spa-ХП

5. Formular za komentari na dokument za Konce_spa