Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка планска документација за определување на градежна парцела со намена Г1- Тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет „Боров Дол“, Општина Штип, Општина Радовиш и Општина Конче

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 69 од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ“ бр. 53/05,
81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13, 42/14, 44/15 и
129/15), како и член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на
прописи и други акти, како и програми од областа на животната средина („Сл.весник
на РМ“ бр.147/08 и 147/11), Министерот на Министерството за транспорт и врски
организира

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПО

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна урбанистичка
планска документација за определување на градежна парцела со намена Г1-
Тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет
„Боров Дол“, Општина Штип, Општина Радовиш и Општина Конче

Јавната презентација на Извештајот за стратегиска оцена на животната
средина ќе се одржи на ден 15-03- 2018 година (четврток) во 12,00 часот во
просториите на општина Конче, на ден 16-03- 2018 година (петок) во 12,00 часот во
просториите на општина Штип и на ден 19-03- 2018 година (понеделник) во 12,00
часот во просториите на општина Радовиш.
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина е изложен на јавен
увид на web страната на Министерството за транспорт и врски (www.mtc.gov.mk).
Заинтересираните граѓани и правни лица можат да учествуваат во Јавната
презентација, а за време на јавниот увид на Извештајот за стратегиска оцена кој е
објавен на web страната на Министерството за транспорт и врски ќе можат да ги
дадат своите забелешки, предлози и мислења.
Сите забелешки засегнатата јавност може да ги доставува по електронски
пат или по пошта до Министерството за транспорт и врски.

Министер за транспорт и врски
Горан Сугарески