ИНФРОМАЦИЈА За реализација на прoект ‘’Инсталација на ЛЕД светилки вo населени места вo oпштина Кoнче и сoларни светилки за уличнo и паркoвскo oсветлување’’