Механизам за жалби и поплаки за Проект реконструкција на локален пат Долни Липовиќ-Горни Липовиќ

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Почитувани граѓани  на Горни и и Долни Липовиќ

   Како дел од спроведувањето на Проектот за поврзување на локални патишта при Министерството за транспорт и врски финансиран од Светска Банка, Нашата Општина аплицираше Проект за реконструкција на локален пат Долни Липовиќ-Горни Липовиќ, за која согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, беше изготвен План за управување со животна средина и социјални аспекти и беше одржана јавна презентација и консултација.
Нашиот Проект е дел од Тендер 1, за кој во скоро време ќе биде започнато изведување на градежни работи, но пред тоа обврзани сме јавноста, локалното население и останатите засегнатите страни да ги информираме за можноста да земат активно учество при реализација на Проектот преку Механизам за жалби и поплаки.
Поради тоа, во прилог на оваа е даден документот-Механизам за жалби и поплаки каде накратко е опишана целта, идејата и постапката на самиот Механизам со дадени контакт лица кои ќе бидат задолжени за негово спроведување, односно примање на жалби и поплаки, нивно процесуирање и решавање.
Другиот документ е Образец за поплаки за целото спроведување на проектот кој треба да биде пополнет од локалното население доколу има било каква жалба или поплака во врска со реализацијата на Проектот при изведување на градежните работи на терен.
Овие два документа со назначени контакт лица од Општината и од засегнатите месни заедници, се објавени на официјалната веб страница на Општината, се закачени на огласни табли,  дадени се на претседателите на месните заедници за да ги имаат во своите работни простории, онаму каде локалното население се собира и има заеднички средби. 
Покрај дадените во прилог два документа, на официјалната веб страна на Општината објавени се и останатите официјални документи и информации кои беа изготвени и презентирани на јавност до завршување и затворање на Проектот.
Општина Конче ги информира и вклучи претставниците на засегнатите Месни заедници за спроведувањето на Механизмот за жалби и поплаки.Прилог:
Ви стоиме на располагање за дополнителни информации и се надеваме на успешна соработка при реализација на проектите.