ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПОДПРОЕКТОТ „подобрување на пристапности и атрактивност на „Сончева населба Езеро Мантово“ и околината“