ЈАВЕН ПОВИК за проект за подобрување на општинските услуги-МСИП-MSIP2-SIG-NCB-014-2020 Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во општина Конче

ЈАВЕН ПОВИК

Општина Конче во врска со Проектот за подобрување на општинските услуги -МСИП MSIP2-SIG-NCB-014-2020 ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за стоки-Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во општина Конче

Целиот повик со сите детални информации може да го преземете подолу

Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Проектот за подобрување на општинските услуги -МСИП MSIP2-SIG-NCB-014-2020

Општина Конче