Комисии тела на советот

За разгледување на прашања од своја надлежност, Советот формира комисии. Комисиите на Советот се формираат како постојани и повремени.

Постојани комисии на Советот се:

–         Комисија за финансии и буџет;

–         Комисија за јавни и комунални дејности;

–         Комисија за Урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина;

–         Комисија за општествени дејности;

–         Комисија за месна самоуправа;

–         Комисија за одбележување на празници, манифестации и доделување признанија и награди;

–         Комисија за мандатни прашања, избори и именување;

–         Статутарно правна комисија.