ОБРАЗОВАНИЕ

О.У. "Гоце Делчев"

ОУ "Гоце Делчев" - Конче
Назив на училиште:

Директор на училиште:

О.У„Гоце Делчев“-Конче

Горјан Трајков

E-mail: ou-gocedelchev-konche@schools.mk

g.delcev.konce@gmail.com

Тип на (јавно/приватно училиште) : јавно
Адреса –(С.Конче ) : Општина Конче
Број на паралелки:                                        26
Број на ученици (македонци): Машки – 101, женски – 99
Број на ученици (турци) : машки – 34, женски –  44
Број на ученици(македонци/турци): Машки – 135, женски – 143
Јазици на кои се изведува наставата:
–         Македонски од l-IX 233 ученици
–         Турски од  l-V 45 ученици
Број на наставен кадар: 38
Број на помошен кадар: 8
Вкупен број на вработени: 51
Стручна служба:
–         Педагог 1
–         Психолог 1
–         Библиотекар 1

Во нашето училиште освен централното има и пет подрачни училишта и тоа во селата Дедино,Габревци,Ракитец ,Д.Липовик и Г,Липовик

Во подрачните се учи од   I – V одд   но само на македонски јазик.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2020-2021 НА ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-КОНЧЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ГОЦЕ ДЕЛЕЧЕВ-КОНЧЕ УЧЕБНА 2019/2020

-ТАБЕЛАРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-КОНЧЕ УЧЕБНА 2019-2020