Јавни набавки

Интеграцијата на ЕСЈН со институциите овозможува прикажување на податоците за јавни набавки по објавување на годишниот план, огласи, известувања за склучени договори и известувања за реализиран договор на ЕСЈН, директно на  веб страницата на општината.

2022 година

– Годишен план за јавни набавки

 

Јавни Набавки 2022 год. csv

2019 година

ПЛАНИРАНИ НАБАВКИ

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ

*Во полето Договорен орган  напиши општина Конче со кирилични букви и оди на Пребарувај

2020 година

ПЛАНИРАНИ НАБАВКИ

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ

*Во полето Договорен орган  напиши општина Конче со кирилични букви и оди на Пребарувај