Комисии тела на советот

За разгледување на прашања од своја надлежност, Советот формира комисии. Комисиите на Советот се формираат како постојани и повремени.

Постојани комисии на Советот се:

–         Комисија за верификација, мандати прашања, избори и именувања;

–         Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој;

–         Комисија за Урбанизам, комунални дејности, собраќај и заштита на животната средина;

–         Комисија за јавни дејности;

–         Комисија за Статут и прописи;

–         Комисија за месна самоуправа;

–         Комисија за награди и признанија;

–         Комисија за земјоделие;

–         Комисија за меѓу национални односи.

–         Комисија за родова еднаквост;

Постојани комисии во Советот на Општина Конче.csv