МОЈ ОПШТИНАР

        Општината е јавна институција која е сервис на граѓаните и работи во нивни интерес. Проектот “Мој општинар“ има за цел да ги детектира проблемите на граѓаните од терен и потоа да ги решава во рамките на овластувањето на надлежностите на општината, согласно законите за определени теми и статутот на општината.

За полесно функционирање општината е поделен на 14 реони. Секој реон има свој општинар кој ќе биде излезен на терен и ќе прима забелешки лично од граѓаните за проблемите што може да се решаваат, а се во надлежност на локалната самоуправа.

Општинарот ќе работи 5 дена во неделата, од понеделник до петок. Секој ден на крајот од работното време општинарот е должен да достави извештај од тековниот ден со сите информации и забелешки кај претпоставеното лице. Еднаш или двапати во неделата, во зависност од потребата на граѓаните во даден реон, општинарот ќе работи. Еден општинар ќе биде задолжен за селата, ќе ги посетува по претходно утврден распоред.

Исто така, и на официјалната интернет-страница на Општина Конче ќе има посебен дел на „Мој општинар“, каде што ќе има преглед на секој реон, како и контакт од општинарот, а и опција онлајн да се пријавуваат проблеми до општинарот на даден реон.

Главна цел на овој проект е собирање, издвојување, класифицирање и обработка на што повеќе податоци за проблемите и недостатоците на условите за живеење на граѓаните, како и проблемите произлезени од одделни фактори. Крајната фаза е класификација на проблемите и доставување до релевантните служби за нивно решавање и реализација.

Ваков проект се реализира првпат во општина Конче.

МОЈ ОПШТИНАР:

Џехан Максудов – Тел: 075/496-025

Маре Н. Трајкова – Тел: 076/487-530