Јавни набавки

Интеграцијата на ЕСЈН со институциите овозможува прикажување на податоците за јавни набавки по објавување на годишниот план, огласи, известувања за склучени договори и известувања за реализиран договор на ЕСЈН, директно на  веб страницата на општината.

Годишен план за јавни набавки 2024 год.


Огласи за јавни набавки за 2024 год.


Договори по јавни набавки за 2024 год.

 


– Годишен план за јавни набавки 2023 год.


Огласи за јавни набавки за 2023 год.


Договори по јавни набавки за 2023 год.


– Годишен план за јавни набавки 2022 год.


Договори по јавни набавки за 2022 год.

Договор за рекон. културен дом с.Ракитец

Договор и понуда за прехранбени….Рики Јунииор

Договор Контакт Бизнис

Договор техничка документација ДОМИНГ

Договор сообраќајна сигнализација ВИА СИГНАЛ

Договор со А1

Договор за уредување на јавни површини -Пешо

Договор за хортикултурно уредување на маг. ул. Конче РИСТОВИ ДООЕЛ

Договор за геодетски услуги ГЕОМЕР ДЕЛЧЕВО

Договор за изградба на инфра. земјоделско земјиште ТЕХНИКА

ДОГОВОР за стручен надзор Евтимов

ДОГОВОР за улица 1,2,3 и 4 КОП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

Рамковна спогодба со еден економски оператор за набавка на канцелариски материјал

Договор за канцелариски материјали


Јавни Набавки 2022 год. csv


-Годишен план за јавни набавки 2021 год.


2020 година

ПЛАНИРАНИ НАБАВКИ

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ

*Во полето Договорен орган  напиши општина Конче со кирилични букви и оди на Пребарувај


2019 година

ПЛАНИРАНИ НАБАВКИ

ОБЈАВЕНИ ОГЛАСИ

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

РЕАЛИЗИРАНИ ДОГОВОРИ

*Во полето Договорен орган  напиши општина Конче со кирилични букви и оди на Пребарувај