ТРАНСПАРЕНТНОСТ

22 ВИДОВИ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕРСпоред усвоената Информација за листа на документи и информации од страна на Владата на Република Северна Македонија, и според Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ЕЛС Конче е должна да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:


 
1. Податоци за надлежности на имателот на информации ЛИНК – Статут

ЛИНК – Совет

ЛИНК – Локален младински совет

2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата ЛИНК
3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата ЛИНК – Градоначалник
4. Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер ЛИНК

ЛИНК до барања и одговори на барања

5. Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување ЛИНК
6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата ЛИНК – Службеник за млади

ЛИНК – Лице за јавно објавување на податоци

7. Закони и подзаконски акти ЛИНК
8. Прописи што ги донесува имателот на информации ЛИНК

Други документи

Одлука за внатрешна организација

Правилник за систематизација

Службени гласници

Деловник на Советот

9. Органограм за внатрешна организација и систематизација на работни места Органограм

Систематизација на работни места

10. Стратешки планови и стратегии за работа  

ЛИНК

 

11. Годишни планови и програми за работа ЛИНК

Линк од јавни претпријатија

12. Годишен Буџет и завршна сметка  

Буџети

Завршни сметки

 

13. Квартални финансиски извештаи  

ЛИНК – преглед по год.

 

14. Ревизорски извештаи  

ЛИНК

 

15. Услуги кои ги дава имателот на информации ЛИНК – физички начин

ЛИНК – електронски начин

16. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти ЛИНК
17. Начин на поднесување на Барање за пристап до информации ЛИНК

Други видови на барања

18. Јавни набавки, огласи и договори  

ЛИНК

 

19. Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи ЛИНК

ЛИНК до останати документи

Предлог проекти

20. Извештаи за работа ЛИНК
21. Статистички податоци за работа ЛИНК
22. Други информации Новости

Огласна табла

Отворени податоци – data.gov.mk

Област – ОБРАЗОВАНИЕ

Област – МЛАДИ

Област – ДЕТСКА ЗАШТИТА

Област – УРБАНИЗАМ